Stanovisko RK k podnetu LG Bratislava

Rozhodcovská komisia SHbÚ reagovala podnet zo strany mužstva LG Bratislava na prešetrenie niekoľkých situácií, ktoré sa mali stať v druhom a vo štvrtom finálovom zápase medzi LG Bratislava a HBK PROTEF Považská Bystrica.

Rozhodcovská komisia, (ďalej len RK) vzala podnet na vedomie a následne pomocou videokonferencie zasadla, aby prejednala jednotlivé napadnuté rozhodnutia. Vzhľadom na to, že v druhom zápase bol priamym účastníkom stretnutia ako delegovaný rozhodca, člen RK Štefan Hozák, ten bol  z videokonferencie vylúčený, z dôvodu možnej zaujatosti. Následne zasadnutie pokračovalo v zložení, Marek Kralovič (predseda RK) a Peter Hriško (člen RK) a ďalej  riešilo jednotlivé situácie obsiahnuté v sťažnosti. RK následne zaujala stanovisko.

K podnetu ohľadom neuznania sporného momentu, ktorý LG považuje za gól, dospela k nasledovnému:
 
-RK videla dôkladne množstvo videí zo spornej situácie, ktoré kolujú  všade po sociálnych sieťach a  má zato, že na žiadnom z videí nie je jednoznačne preukázané, že loptička skončila v bráne, alebo sa odrazila od vnútornej konštrukcie brány. Zakrúžkované oranžové miesto na vami priloženej fotografii nepreukazuje zjavný gól, ale miesto, kde sa lopta nachádzala po možnom odraze od konštrukcie brány, smerom cez
bránkovisko a následne bola odstrelená hráčom Považskej Bystrice. Táto situácia nie je natoľko jasná, aby sme ju mohli bez pochybností označiť za gól, preto rovnako nie je bez pochybnosti jasné, že rozhodca v danej situácii pochybil. K veci, že hráči LG Bratislava prestali. Podľa oficiálnych pravidiel hokejbalu sa hra prerušuje zapískaním rozhodcu, pokiaľ je nám známe,  rozhodcom nebola prerušená hra jeho zapískaním, preto  pokračovala naďalej. Hráči predsa ovládajú (mali by ) pravidlá hokejbalu a nemôžu  prestať hrať len preto, že sa domnievajú že strelili gól , rozhodca pritom jasne použil signál NIE,  hráči LG mali
pokračovať v hre.

-K posudzovaniu zákrokov v zápase rozhodcami stretnutia , každý rozhodca sa rozhoduje v danej chvíli, je najbližšie k situácii a a za daných okolností  vyhodnocuje jednotlivé zákroky a súboje podľa svojich najlepších možností a schopností . Pripomínam, že rozhodca nemá k dispozícii na ihrisku spomalené zábery a rozhoduje sa  podľa nadobudnutých skúseností z odrozhodovaných zápasov a školení.


Preto RK nemá v povinnostiach(ani morálnych) hodnotiť správnosť a nesprávnosť ukladania trestov rozhodcami, s výnimkou dodatočnej úpravy trestov už uložených za zákroky, ktoré ohrozujú zdravie hráčov.
Následné dodatočné vyššie tresty, ktoré boli hráčovi LG Bratislava uložené, boli v súlade s oficiálnymi pravidlami hokejbalu. To, že hráč nie je spokojný s verdiktom rozhodcu mu nedáva právo častovať rozhodcu nadávkami a ďalšími invektívami. Každé mužstvo má svojho trénera a kapitána, ktorý môže bezprostredne po skončení zápasu požiadať rozhodcov stretnutia o dodatočný písomný záznam do poznámok zápasu, kde môže nadiktovať dôvody nespokojnosti s čímkoľvek čo sa týka zápasu. Rozhodca zápasu je povinný mu to umožniť.

-RK súhlasí, že rozhodcovia stretnutia pochybili, keď nesprávne uložili  vzájomné tresty. V čase vylúčenia sa hralo v počte 5 na 4, to znamená, že po uložení vzájomných trestov na oboch stranách stretnutia sa malo hrať 5 na 4 a nie 4 na 3. Dotknutí rozhodcovia preto boli požiadaní o stanovisko k veci, kde ďalej uviedli, že sú si vedomí svojho pochybenia, ale dištancujú sa od obvinenia LG Bratislava, že to bolo z ich strany účelové a vedomé.
RK vyvodí vzhľadom na pochybenie rozhodcov, ktorí nekonali v súlade s oficiálnymi pravidlami hokejbalu,  disciplinárne dôsledky voči obom rozhodcom  stretnutia.

4. finálový zápas:
-Vzhľadom na to, že vo štvrtom finálovom zápase nebol účastníkom stretnutia Štefan Hozák(člen RK) bol do videokonferencie komisie rozhodcov opätovne prizvaný. Rozhodcovská komisia sa zaoberala neuznaným gólom  pre LG Bratislava.  Komisia sa jednohlasne zhodla, že neuznanie gólu LG Bratislava rozhodcami štvrtého finálového stretnutia bolo nesprávne a dosiahnutý gól bol v súlade s platnými pravidlami hokejbalu.

výklad SHbÚ k pravidlám 419 a 420.
ods.9.- Ak sa loptička dotkne pohybujúcej sa topánky útočiaceho hráča a skončí v bránke, prípadne hráč nastaví topánku tak, aby loptičku usmernil do bránky, gól sa uzná za predpokladu, že nešlo o zjavné kopnutie loptičky. V stanovisku rozhodcov štvrtého zápasu je uvedené, že rozhodca, ktorý stál bližšie k situácii nadobudol presvedčenie, že hráč do loptičky úmyselne kopol, preto gól neuznal. Následne po porade s druhým rozhodcom, ktorý situáciu dobre nevidel, rozhodol neuznaním gólu. Rozhodca sa ohradil voči obvineniu zo strany LG že gól neuznal úmyselne.  Voči rozhodcom štvrtého finálového stretnutia vzhľadom na nesprávne vyhodnotenie gólovej situácie, bude začaté disciplinárne konanie. Zároveň sa RK  ospravedlňuje za nesprávnosť rozhodnutia. Na margo dohody mužstiev pred zápasom, že sa v sporných momentoch použije video, RK
upozorňuje, že táto možnosť bola síce v roku asi 2019-2020 vtedajšími klubmi (vrátane LG Bratislava) schválená, ale s dodatkom, že po dohode mužstiev pred zápasom, sa video môže používať, ale výhradne na to, či loptička prešla, alebo neprešla bránkovú čiaru. To znamená, že rozhodcovia stretnutia správne oznámili hráčom, že toto ísť na video pozerať nemôžu. K hodnoteniu vylúčení rozhodcov priamo v zápase sme sa už vyjadrili vyššie. Neprináleží nám hodnotiť rozhodcov v zmysle: bol faul/ nebol faul, každý rozhodca bol riadne preškolený a musí sám pokiaľ možno najlepšie vyhodnotiť jednotlivé zákroky a situácie priamo v zápase,
v ktorom je účastníkom.

K podnetu LG Bratislava ohľadom zákroku hráča PB,  Tomečka na hráča LG, Vavra. RK si pozrela niekoľkokrát video predmetného zákroku, a zhodla sa, že zákrok nijako neprevyšoval svojou tvrdosťou zákroky vo finálovej sérii. Samozrejme RK nespochybňuje možné zranenie hráča LG. V prípade, ak LG disponuje lekárskymi správami ohľadom zranení hráča LG Vavra, môže ich dodatočne doložiť a budeme sa nimi ďalej zaoberať.
Ďalší podnet, ktorý nám LG Bratislava zaslala, sa týkal nezapísania incidentu napadnutia vedúceho mužstva LG Bratislava p. Brezu, ktorý sa stal v areáli ihriska. RK upozorňuje, že všetci rozhodcovia sú informovaní, aby čakali na prípadné podnety zo strán oboch aktérov zápasu, ktoré žiadajú uviesť do zápisu, až potom zápis podpísali. Mužstvá sú rovnako informované (predpokladám) o možnostiach zápisu poznámok zo
stretnutia do zápisu o stretnutí, o takej skutočnosti musia ale oznámiť rozhodcom stretnutia bezprostredne po zápase. Ak sa tak nestane, rozhodcovia môžu zápis podpísať a tým pádom je zápis uzavretý, čo znamená, že  do zápisu už nie je možné nič dopisovať.

Z videa zápasu je zrejmé, že taká požiadavka od mužstva LG Bratislava neprišla bezprostredne po zápase ale až neskôr, po uzatvorení (podpísaní) zápasu rozhodcami. Skutočnosť, že sa tak udialo potvrdzuje aj vyjadrenie rozhodcov zápasu, ktorí tvdria, že im to bolo povedané až cestou z ihriska do šatne. K delegovaniu rozhodcov na jednotlivé zápasy , delegovanie rozhodcov na zápasy je výhradne v kompetencii predsedu RK Mareka Kraloviča. Ten deleguje rozhodcov podľa aktuálnej formy a kvality, podľa dôležitosti zápasu a podľa možností aj  dostupnosti rozhodcov ( aj rozhodcovia chodia do práce).

Vtedajší rozhodcovia ktorí rozhodovali 3 a 4. zápas, boli najlepší s aktuálne dostupných, akých predseda RK mal k dispozícii. Delegovanie tých istých rozhodcov dva dni po sebe nie je nič výnimočné, napr. minulý rok
rozhodoval Štefan Hozák tri finálové zápasy... Na záver dodávame, že nás naozaj mrzí, že táto séria sa niesla v niekoľkých sporných momentoch, ale dištancujeme sa od obvinení, že táto séria bola zo strany rozhodcov úmyselne zmanipulovaná. My rozhodcovia sa snažíme rozhodovať zápasy podľa našich najlepších schopností a možností.

S pozdravom
Rozhodcovská komisia SHbÚ.