Kontakty

Slovenská hokejbalová únia
Slovenská hokejbalová únia
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovakia
02/492 492 35
hokejbal@hokejbal.sk

 

Právna forma: občianske združenie
IČO: 00603091
DIČ: 2020887352
Číslo stanov: VVS/1–909/90–97–2 zo dňa 12.11.2008
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Názov účtu: Slovenská hokejbalová únia
Číslo účtu: 172432838/0900
IBAN: SK48 0900 0000 0001 7243 2838
SWIFT: GIBASKBX
Číslo bankového účtu pre dotácie zo štátneho rozpočtu: 1785723456/0200
IBAN: SK77 0200 0017 8572 3456
Peňažný ústav: VÚB a.s., Vajnorská 100 831 04 Bratislava
Výkonný výbor SHbÚ

Výkonným orgánom SHbÚ je Výkonný výbor SHbÚ (VV SHbÚ), ktorý pozostáva z 9 volených členov zo zasadnutia Rady SHbÚ. Volebné obdobie VV SHbÚ je 4 roky.

Jaroslav Mihal
Predseda ŠTK
GM štátnych reprezentácií
0918 462 697
mihal@hokejbal.sk
Marek Kralovič
Rozhodcovská komisia
Predseda
0915 435 843
kralovic@hokejbal.sk
Ondrej Buday
Komisie mládeže
Predseda
0907 747 824
buday@hokejbal.sk
Miroslav Dragun
generálny sekretár SHbÚ
dragun@hokejbal.sk
Ľubomír Líška
predseda trénersko-metodickej komisie SHbÚ
Michal Runák
hovorca SHbÚ
Administratívny pracovník - Riadenie matriky
Helena Škultétyová
skultetyova@hokejbal.sk
Redakcia webu
Michal Runák
runak@sportportal.sk