Opatrenia vydané ÚVZ ku štartu extralíg

Slovenská hokejbalová únia oznamuje súbor opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva 2. júna 2020 k usporadúvaniu hromadných športových podujatí.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prinášame v pôvodnom znení bez redakčných úprav:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďujepodľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

• S účinnosťou od 03. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

• Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozstup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov - podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Vzhľadom k hore uvedeným opatreniam, ktoré sú pre pokračovanie súťaží organizovaných SHbÚ akceptovateľné v zmysle podmienok pokračovania súťaží pod bodmi c a d Opatrení na dohranie súťaží SHbE mužov, U19+, U16, U14, U12 a U10

Podmienky pokračovania SHbE mužov, U19+, U16, U14, U12 a U10 sú:

c) vyhlásenie UVZ SR o uvoľnení opatrení, čo sa týka konania súťaží
d) ak podmienky, ktoré stanoví UVZ SR budú pre družstvá SHbE akceptovateľné a finančne zvládnuteľné
Športovo-technická komisia SHbÚ schválila pokračovanie SHbE mužov, U19+, U16, U14, U12 a U10 dňom 13. 6. 2020 v zmysle opatrení, ktoré boli zverejnené dňa 22. 5. 2020 (viď príloha).

Organizátori jednotlivých zápasov alebo turnajov sú povinní zabezpečiť dodržiavanie vyššie uvedených opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva zo dňa 2. 6. 2020.

ŠTK SHbÚ bude naďalej sledovať vývoj opatrení k hromadným športovým podujatiam a o každej prípadnej zmene vás bude ihneď informovať (napr. od 10.6.2020 je sľúbený vyšší počet osôb na jednom podujatí na 500 osôb). Opatrenie UVZ SR, ktoré sú uvedené na prvom liste tohto súboru je potrebné zverejniť na viditeľnom mieste pri vstupe do areálu ihriska.