Delegati konferencie SHbÚ

Delegáti konferencie

1. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SHbÚ alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SHbÚ (ďalej len „delegáti“) s hlasovacím právo

podľa kľúča uvedeného v odseku 2, ktorý zohľadňuje počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia.

2. Konferencie sa za riadnych členov zúčastňujú delegáti s hlasovacím právom podľa nasledovného kľúča (s výberom iba jednej možnosti):

- zástupca športovej organizácie SHbÚ s počtom športovcov viac ako 500 – 3 delegáti

- zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbÚ – 2 delegáti,

- zástupca športovej organizácie z radov centier talentovanej mládeže SHbÚ – 2 delegáti

- zástupca športovej organizácie SHbÚ s počtom družstiev viac ako 50 – 2 delegáti

- zástupca športovej organizácie účastníka nižšej súťaže SHbÚ – 1 delegát

3. Delegátom je jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SHbÚ.

4. Členom najvyššieho orgánu SHbÚ je aj jeden zástupca individuálnych členov SHbÚ z radov každej záujmovej skupiny športových odborníkov:

5. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ich môže zastúpiť ich náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát najvyššieho orgánu SHbÚ. Delegátom najvyššieho orgánu SHbÚ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SHbÚ len na základe výkonu funkcie v orgáne SHbÚ.

6. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie predložením

a. zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov,

b. uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení za delegáta,

c. písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov

SHbÚ, ktorých zastupuje alebo

d. písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje.

7. Každý delegát najvyššieho orgánu SHbÚ má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti najvyššieho orgánu SHbÚ. Delegáta môže na konferencii zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát.

8. Každý delegát najvyššieho orgánu SHbÚ môže mať najviac dvoch náhradníkov. Volení náhradníci sú evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol.

9. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje Sekretariát SHbÚ na základe písomných podkladov, ktoré sú členovia SHbÚ povinní bezodkladne doručovať SHbÚ.

10. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia od delegáta konferencie alebo jeho náhradníka nie je povolené.

11. Oprávnenie byť delegátom konferencie s právom hlasovať bude preukázateľným spôsobom zaznamenané povereným pracovníkom Sekretariátu SHbÚ.

12. Členovia SHbÚ, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku 3 a 4 zabezpečia voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SHbÚ najneskôr 14 dní pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch volebná komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a ich náhradníkoch.

13. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov SHbÚ a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom prezidenta SHbÚ alebo predsedajúceho konferencie, konečné rozhodnutie patrí však delegátom konferencie.