Odvolacia komisia SHbÚ zvýšila trest Dušanovi Dankovi

Odvolacia komisia Slovenskej hokejbalovej únie rozhodla vo veci podnetu Športovo-technickej komisie SHbÚ na prešetrenie rozhodnutia Disciplinárnej komisie SHbÚ vo veci trestu udelenému hráčovi Dušanovi Dankovi.


 1. Podľa článku 50 odsek 15 písm. c) stanov SHbÚ ruší podnetom napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisieSHbÚ sp.zn. 02112018/DK zo dňa 14.11.2018.
 2. Podľa článku 50 odsek 15 písm. c) stanov SHbÚDušanovi Dankovi sa za priestupok „fyzické napadnutie rozhodcu bez zranenia“ podľa prílohy disciplinárneho poriadku „Disciplinárne priestupky a sadzobník trestov“ časť A odsek 6. písm. c)  ukladajú tresty:
 • Zastavenie činnosti hráča vo všetkých súťažiach spadajúcich a spravovaných SHbÚna dobu 12 mesiacov nepodmienečne (t.j. od 11. 11. 2018 do 11. 11. 2019)
 • Zastavenie činnosti trénera hokejbalovej reprezentácie Slovenska všetkých vekových kategórii vrátane mužskej, resp. akéhokoľvek iného funkcionára pri reprezentačných družstvách všetkých vekových kategórii vrátane mužskejna dobu 6 mesiacov, s podmienečným odkladom na dobu v trvaní 12 mesiacov (t.j. od 18. 01. 2019 do 18. 01. 2020)
 • Finančná pokuta v sume 50,- Eur (slovom päťdesiat eur), ktorú je povinný zaplatiť na číslo účtu SK48 0900 0000 0001 7243 2838, v.s. 02112018 alebo v hotovosti na sekretariáte SHbÚ.

Odôvodnenie

 • Disciplinárna komisia SHbÚpodsp.zn. 02112018/DK zo dňa 14.11.2018  rozhodla o priestupku hráča Dušana Dankatak, že hráča uznala za vinného zo spáchania priestupku pokusu Fyzického napadnutia rozhodcu bez zranenia a za uvedený priestupok mu udelila trest Finančnej pokuty 50,- Eur a trest nepodmienečného zastavenia činnosti na 5 zápasov.
 • Uvedené rozhodnutie bolo založené na tom skutkovom základe, že hráč Dušan Danko dňa 10.11.2018 na zápase medzi tímami ŠK 98 Pruské a Leaders Ružinov obdržal v stretnutí trest TH - pokus o fyzické napadnutie rozhodcu po ukončení extraligového zápasu. K napadnutiu neprišlo a rozhodca Roman Jančík sa vyjadril, že bol len slabo zasiahnutý do prilby. Hráč Dušan Danko sa za svoje skratové konanie ospravedlnil. Disciplinárna komisia usúdila, že trest zastavenia hráčskej činnosti na jeden zápas za udelenýTH je nedostatočný a rozhodla, ako je uvedené v bode 1. Hráč Dušan Danko je dlhoročný reprezentant a aktuálny reprezentačný tréner. Disciplinárna komisia pri svojom rozhodnutí vychádzala zo zápise o stretnutí a písomných vyjadrení zainteresovaných strán.
 • Voči uvedenému rozhodnutiu podalaŠportovo-technická komisiaSHbÚ podnet, ktorým žiadali Odvolaciu komisiuSHbÚ o prešetrenie vydaného rozhodnutia Disciplinárnej komisieSHbÚ. 
 • Odvolacia komisia po tom, čo prijala podnet Športovo-technickej komisieSHbÚ nariadila na deň 12. 12. 2018 výsluch hráča Dušana Danka. Menovaný na výzvu, aby sa vyjadril k inkriminovanému incidentu, uviedol, že celá situácia ho mrzí, ale rozhodcu udrieť chcel. Odohralo sa to na konci zápasu, po tom čo dostali gól a zo strany rozhodcu padla arogantná poznámka, ktorá ho rozhnevala. Vtedy sa za ním rozbehol a chcel ho udrieť. Rozhodca sa mu otočil chrbtom, určite ho zasiahol do časti krku v zadnej časti hlavy, avšak nie veľkou silou, pretože v poslednej fáze si uvedomil, že sú kamaráti. Následne už ku ďalšiemu kontaktu neprišlo, lebo bol držaný, už iba nadával a kričal. Samotný hráč sa vyjadril, že v jeho konaní bol úmysel. Zhodou okolností, že rozhodca sa v rozhodujúcej chvíli otočil a jeho zadržali, neudrel rozhodcu priamo. K incidentom v minulosti priznal, že raz v Nitre nadával rozhodcovi a oblial ho vodou, čo bolo asi v roku 2012. Na iné vyššie tresty si nepamätal. Sám ostal prekvapený malou výškou trestu za daný prehrešok. Ďalej uviedol, že v súčasnosti zastáva funkciu hlavného trénera hokejbalovej reprezentácie Slovenska a uviedol,kedy budú v roku 2019 prebiehať reprezentačné akcie hokejbalovej reprezentácie. Záverom dodal, že už nebude pravdepodobne pôsobiť ako hráč a nebolo by ani dobré, aby bol zároveň hráčom aj reprezentačným trénerom.
 • Odvolacia komisia podnet posúdila v zmysle svojej kompetencie a dospela k jednoznačnému záveru, že napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisieSHbÚje potrebné zmeniť, nakoľkoje neprimerane nízke. Za účelom zistenia skutkového stavu, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, ako aj objasnenia pohnútok prejednávaného hráča, bol tento predvolaný a vypočutý, ako je uvedené vyššie. Je potrebné oceniť férový prístup hráča Dušana Danka, ktorý sa priznal k svojmu úmyslu udrieť rozhodcu pod vplyvom emócii, ako aj k tomu, že už neplánuje pokračovať v hráčskej kariére. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že Dušan Danko je hlavným trénerom reprezentácie Slovenska v hokejbale, k čomu sa taktiež vyjadroval.
 • V prvom rade je do budúcnosti disciplinárnej komisií SHbÚ potrebné odporučiť, aby pri tak závažnom previnení ako je fyzické napadnutie rozhodcu, dôkladnejšie skúmala skutkový priebeh prejednávaného deja, ako aj pohnútky aktérov. Nemožno sa uspokojiť s krátkymi písomnými vyjadreniami svedkov, prípadne odporúčaním napadnutého rozhodcu o prekvalifikovaní konania z dokonaného skutku na pokus, ako tomu bolo v tomto prípade. Kvalifikácia prejednávaných konaní je výlučne v kompetencii disciplinárnej komisie SHbÚ a musí vychádzať z objektívne zistených skutočností dôležitých pre rozhodnutie.
 • Na základe zistených faktov a objasnených okolností je viac ako zrejmé, že v danej veci sa nejednalo iba o pokus fyzického napadnutia rozhodcu, ale došlo aj ku kontaktu medzi hráčom a rozhodcom. Takéto konanie je možné označiť za dokonané fyzické napadnutie, bude teda potrebné ho aj takto kvalifikovať. Zhodou vyššie opísaných okolností (otočenie sa rozhodcu a zadržanie hráča Danka) neprišlo k intenzívnejšiemu zásahu do fyzickej integrity rozhodcu, teda ani ku žiadnemu zraneniu. Preto sa dané konanie kvalifikuje ako „Fyzické napadnutie rozhodcu bez zranenia“.
 • Pri posudzovaní následkov (zranenie, bez zranenia, závažne, opakovane) je taktiež potrebné zisťovať a vyhodnocovať, či následok bol v priamej príčinnej súvislosti s konaním prejednávanej osoby alebo nastal resp. nenastal bez jej pričinenia. V daných súvislostiach bolo zistené, že v prípade nezadržania hráča Danka a neotočenia sa rozhodcu by mohlo prísť k priamemu zásahu rozhodcu a teda aj k eventuálnemu zraneniu. Hráč Danko teda neupustil od svojho úmyslu a následného konania fyzicky napadnúť rozhodcu, ale jeho konanie bolo iba zmiernené zúčastnenou osobou, ktorá ho zadržala.
 • Vyššie popísané konanie je v zásadnom rozpore s princípmi športového súťaženia a je absolútne neprípustné, aby dochádzalo k takýmto situáciám. Opísaný prejav agresie voči rozhodcovi v akomkoľvek športe je absolútne neprijateľný a ukladané tresty za takéto previnenia bývajú exemplárne.
 • S poukazom na uvedené bolo nevyhnutné vyhodnotiť sankcie v podnetom napadnutom rozhodnutí disciplinárnej komisie SHbÚ, ako neprimerane nízke a v prospech hráča Dušana Danka. Z daného dôvodu sme pristúpili k zmeneniu uložených sankcii, a to tak ako je uvedené vo výroku.
 • K pôvodnému trestu zastavenia činnosti hráča na 5 zápasov nepodmienečne je nutné uviesť, že sám Danko priznal, že neplánuje v budúcnosti už pôsobiť ako hráč a bude sa venovať výlučne funkcii hlavného trénera reprezentácie. Za daných okolností sa javí akýkoľvek trest zastavenia činnosti hráča ako nepostihujúci daný skutok, ale iba symbolický, avšak neuloženie aj takéhoto trestu by bolo zlým signálom v rámci generálnej prevencie. Považovali sme teda za potrebné uložiť aj takúto formu trestu a to vo výmere 12 mesiacov, čo nie je ani na samotnej hornej hranici trestnej sadzby.
 • Zásadnejším trestom pre Dušana Danka je zastavenie činnosti trénera hokejbalovej reprezentácie Slovenska všetkých vekových kategórii vrátane mužskej, resp. akéhokoľvek iného funkcionára pri reprezentačných družstvách všetkých vekových kategórii vrátane mužskej na dobu 6 mesiacov, s podmienečným odkladom na dobu 12 mesiacov (t.j. od 18. 01. 2019 do 18. 01. 2020). Uvedený trest odzrkadľuje závažnosť priestupku, ktorého sa dopustil, a má zásadný dopad na jeho súčasné postavenie v pozícii hlavného reprezentačného trénera. Podmienečný odklad na 12 mesiacov považujeme za dostatočný, aby sa hráč Danko poučil zo svojho neprípustného správania sa a v budúcnosti sa takémuto správaniu vyvaroval. Rovnako sa tým sleduje aj účel, aby ako reprezentačný tréner viedol svojich zverencov k pokore pred rozhodcom a úcte k súperovi pri reprezentačných zápasoch. Je však potrebné, aby si uvedomil, že aj na pozícii hlavného trénera reprezentácie Slovenska bude pod sprísneným dohľadom a každý jeho ďalší priestupok v skúšobnej dobe bude náležite prísne postihnutý, pričom mu bude premenený aj tento podmienečný trest na nepodmienečný. Veľkým motivačným faktorom v prípade Dušana Danka budú najmä majstrovstvá sveta, ktoré v mesiaci jún roku 2019 organizuje práve naša krajina.
 • Čo sa týka finančnej pokuty v sume 50,- Eur, k tomuto nemáme, akékoľvek výhrady a pojali sme ho do nášho rozhodnutia v plnom znení.
 • Vzhľadom k vyššie uvedenému sme rozhodli, ako je uvedené v enunciáte uznesenia. 

V Bratislave, dňa 18. januára 2019, JUDr. Michal Šurek, v.r. predseda odvolacej komisie