ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 4 ŠTK SHbÚ

Zápisnica zo dňa 26. 9. 2019 - prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec Karol

1. V stretnutí 3. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami Leaders Ružinov a Jokerit Petržalka, ktoré sa hralo dňa 21. 9. 2019, boli v čase 34:25 min. rozhodcovia vyzvaní zástupcami hosťujúceho družstva, aby privolali zdravotnú službu, nakoľko ich hráč požadoval ošetrenie. Keďže zdravotná služba žiadna neprišla, rozhodcovia stretnutie ukončili pre jej neprítomnosť.V sta noviskách, ktoré si komisia vyžiadala od všetkých zainteresovaných strán, každá strana predmetnú udalosť vníma rozdielne. Rozhodcovia stretnutia tvrdia, že pred zápasom pri vstupe stála pani v červenej veste a lekárničkou, ktorú ale nekontaktovali, či naozaj je zdravotnou službou na vedenom zápase. Zástupca domáceho družstva Leaders Ružinov píše, že zdravotníčka, ktorá chodí na každé ich stretnutie tentokrát nemohla, ale namiesto nej bola iná, ktorá ale nemala zdravotné potreby okamžite k dispozícii. Zástupcovia hosťujúceho družstva sa vyjadrili tak, že zdravotná služba na stretnutí nebola od začiatku zápasu, ani počas neho. Komisia má zato, že domáce družstvo je povinné počas celého stretnutia zabezpečiť zdravotnú službu, ktorá musí byť k dispozícii aj v prestávkach. Ďalej má zato, že rozhodcovia stretnutia sú povinní pred zápasom kontaktovať túto osobu a skontrolovať jej totožnosť, spôsobilosť ako aj to, či je riadne zapísaná v Zápise o stretnutí. Komisia na základe Zápisu o stretnutí a stanovísk všetkých zainteresovaných strán trestá družstvo Leaders Ružinov kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech, podľa Súťažného poriadku SHbÚ, časť IV., čl. 1, ods. 3 a 4 a finančnou pokutou
60,- Eur, podľa Sadzobníka trestov SHbÚ, Časť Kolektívy, ods. 9 a. Družstvo Leaders Ružinov sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať v zmysle platných Poriadkov SHbÚ.
Keďže komisia má zato, že pochybenie v predmetnej udalosti urobili aj rozhodcovia svojou nedôslednou prácou pred zápasom,  oporučuje Komisii rozhodcov SHbÚ, aby v tomto prípade vyvodili dôsledky aj z pohľadu tejto komisie a hlavne upozornila všetkých
rozhodcov na ich povinnosti pred zápasom, aby sa takéto prípady v žiadnom prípade neopakovali.

2. V priebehu 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U14, skupina Východ, sa družstvo HBK Kometa Vrútky nedostavilo na svoje posledné stretnutie proti družstvu MŠK Spišská Belá, ktoré sa malo hrať dňa 22. 9. 2019 o 16:00 hod. na ihrisku v Prešove. Zástupcovia
družstva HBK Kometa Vrútky v stanovisku, ktoré si komisia vyžiadala uviedli, že na stretnutie nemohli nastúpiť, nakoľko počet ich hráčov klesol na 5+1, čo potvrdili aj obaja rozhodcovia stretnutia. Uvedený počet hráčov nastal potom, čo v predchádzajúcich dvoch zápasoch sa tomuto družstvu zranil jeden hráč a jeden hráč nemohol nastúpiť kvôli chorobe. Keďže na základe Pravidiel hokejbalu SHbÚ a Propozícii SHbE U14 je minimálny počet hráčov na začiatku stretnutia stanovený v počte 6+1, stretnutie sa začať nemohlo, čo v Zápise o stretnutí uviedli aj obaja rozhodcovia. Komisia má ale zato, že každé družstvo by malo prísť na turnaj SHbE U14 v takom počte, aby bolo schopné odohrať všetky naplánované stretnutia aj v prípade hore uvedenom. Komisia na základe hore uvedeného trestá družstvo HBK Kometa Vrútky kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech, podľa Súťažného poriadku SHbÚ, časť IV., čl. 1, ods. 3 a 4 a finančnou pokutou 30,- Eur, podľa Sadzobníka trestov SHbÚ, Časť Kolektívy, ods. 9 a. Družstvo HBK Kometa Vrútky sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať v zmysle platných Poriadkov SHbÚ.

3. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 6. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami MŠK Kežmarok a HBK Nitrianski Rytieri Nitra zo 6. 10. 2019 na 24. 11. 2019 o 11:00 hod. v Kežmarku. 

4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 4. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami ŠK 98 Pruské a HBK Medokýš Martina z 28. 9. 2019 na 27. 9. 2019 o 16:30 hod. v Pruskom.

5.Komisia na základe dohody schválila odloženie stretnutia 1.turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U12 medzi družstvami Cent Taxi CVČ Lords Ball Svit a Hokejbal Prešov, ktoré sa malo hrať dňa 29. 9. 2019 na ihrisku v Prešove. Zástupcovia družstiev sú povinní nahlásiť nový termín stretnutia najneskôr do 2. 10. 2019.

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ