Usmernenie odvolacej komisie

OK vydala usmernenie k odvolávaniu sa voči jednotlivým prvostupňovým rozhodnutia volebnej komisie, disciplinárnej komisie, odborných komisií a iných orgánov SHbÚ.

U S M E R N E N I E

Vážení predstavitelia hokejbalových klubov,

ako predseda Odvolacej komisie Slovenskej hokejbalovej únie, spoločne s podpredsedom Jurajom Alföldym a členom JUDr. Jaroslavom Strakom vydávame usmernenie k odvolávaniu sa voči jednotlivým prvostupňovým rozhodnutia volebnej komisie, disciplinárnej komisie, odborných komisií a iných orgánov SHbÚ, voči ktorým je odvolanie prípustné, ak nie je stanovené inak, aby sa zjednotil postup a aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam a prieťahom v konaniach, kde v minulosti sa tak viackrát stalo.

V Stanovách Slovenskej hokejbalovej únie („ďalej Stanovy SHbÚ“) schválených na zasadnutí konferencie SHbÚ dňa 28.5.2017 v znení neskorších schválených zmien v článku 51 – Odvolacia komisia SHbÚ sú uvedené presne vymedzenia, za akých koná Odvolacia komisia SHbÚ, celé znenie článku uverejňujem, dôležité zvýrazňujem :

Článok 51

Odvolacia komisia SHbÚ

1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SHbÚ druhého stupňa s odvolacou a prieskumnou právomocou.

2. Odvolacia komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a minimálne jedného člena, ktorí spravidla majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.

3. Predsedu a podpredsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Členov komisie volí a odvoláva výkonný orgán SHbÚ. Výkonný orgán SHbÚ zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.

4. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SHbÚ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak nie je stanovené inak.

5. Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu preskúmavať právoplatné rozhodnutia a postupy orgánov členov SHbÚ, ak ďalej nie je stanovené inak. Podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných podľa predpisov člena SHbÚ, ak nejde o podnety podľa nasledujúceho odseku 6.

6. Ak vec neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov, je odvolacia komisia oprávnená na základe podnetu preskúmať aj neprávoplatné rozhodnutia a postupy orgánov členov SHbÚ prvého stupňa.

7. Odvolacia komisia na návrh člena SHbÚ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o:

a) odvolaniach podľa odseku 4,

b) podnetoch podľa odseku 5 a 6 na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov SHbÚ s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SHbÚ, medzinárodnej športovej organizácie, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje na všetkých úrovniach organizácie a riadenia hokejbalu,

c) podnetoch v iných veciach, pokiaľ to stanovujú stanovy alebo iný predpis SHbÚ schválený výkonným orgánom SHbÚ alebo najvyšším orgánom SHbÚ.

8. Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmych dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie veci”) odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie.

9. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.

10. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne doručenému odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez zbytočného odkladu na rozhodnutie odvolacej komisii alebo inému orgánu príslušnému na rozhodnutie veci a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.

11. Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú podmienky riadneho doručenia, orgán, ktorý ich prijal vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú súčinnosť, inak bude konanie zastavené.

12. Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 8 sám.

13. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.

14. Rozhodnutia odvolacej komisie sú v súlade s článkom 8 odseky 1 a 2 pre členov SHbÚ záväzné.

15. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:

a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie ako neúčelné,

b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi SHbÚ, medzinárodnej športovej organizácie, ako aj s platným právnym poriadkom,

c) zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými predpismi SHbÚ, medzinárodnej športovej organizácie alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ, alebo

d) zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie na základe podnetu preskúmavala a zrušila, na nové konanie a rozhodnutie.

16. Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu SHbÚ alebo jeho člena alebo na zmenu predpisov SHbÚ alebo jeho člena.

17. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie príslušného súdu o nároku na náhradu škody alebo inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred príslušným súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.

18. Podrobnosti o konaní odvolacej komisie, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho konania upravuje Disciplinárny poriadok SHbÚ, Jednotný disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SHbÚ.

Reagujeme tak na e-mail napísaný predsedom Disciplinárnej komisie SHbÚ p. Matejom Pleškom, zaslaný prostredníctvom SHbÚ dňa 10.9.2022, ktorý v ňom okrem iného uviedol, citujem „prípadne odvolania voči rozhodnutiam disciplinárnej komisie neadresovali opäť na disciplinárnu komisiu ale priamo na odvolaciu komisiu (predseda p. Maroš Hric) ktorá tieto konania vedie. Disciplinárna komisia nevedie odvolacie konania. V poslednom období sa bohužiaľ stalo, že odvolania boli smerované na disciplinárnu komisiu a ku odvolacej komisii sa nedostali, nakoľko jej neboli zaslané zo strany, ktorá sa odvolávala. Preto sa konania v týchto odvolania nezačali.“ 

Odvolanie voči jednotlivým rozhodnutiam sa vždy podávajú orgánu, ktoré rozhodnutie vydaj, tak ako je to uvedené v prvej vete v bode 8 čl. 51 Stanov SHbÚ !!!

Orgán, ktorý rozhodnutie vydal môže sám v plnom rozsahu rozhodnúť o odvolaní alebo podnete (bod 9 čl. 51 Stanov SHbÚ) po splnení všetkých náležitých podmienok, teda môže svoje rozhodnutie zmeniť 

Ak orgán, ktorý rozhodnutie vydal odvolaniu NEVYHOVIE, až v takomto prípade predkladá vec bez zbytočného odkladu na Odvolaciu komisiu SHbÚ (bod 10 čl. 51 Stanov SHbÚ) .

POZOR NA LEHOTY !!!

Prosím jednotlivých predstaviteľov hokejbalových klubov a iných činovníkov, aby si preštudovali uvedené, niektoré veci potrebujeme zjednotiť, z toho dôvodu sme sa rozhodli vydať toto usmernenie, ktoré je pre Odvolaciu komisiu SHbÚ záväzne na základe schválených Stanov SHbÚ.

Podrobným preštudovaní Disciplinárneho poriadku SHbÚ a Súťažného poriadku SHbÚ som v týchto našiel niektoré rozpory, navrhujem zodpovednej osobe tieto poriadky prepracovať, aby nevznikali v budúcnosti pochybenia, ďakujem.    

Maroš Hric,  predseda.