Odvolacia komisia vyhovela trénerovi Šalkovi, v sobotu už môže stáť na striedačke

Prinášame vám znenie uznesenia Odvolacej komisie SHbÚ vo veci odvolania trénera mužstva LG Bratislava Jaroslava Šalku.

U Z N E S E N I E

Odvolacia komisia Slovenskej hokejbalovej únie (ďalej už iba „Odvolacia komisia SHbÚ“) v zložení predseda Maroš Hric, podpredseda Juraj Alföldy a člen JUDr. Jaroslav Straka vo veci odvolania trénera mužstva LG Bratislava p. Jaroslava Šalku voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej hokejbalovej únie (ďalej už iba „Disciplinárna komisia SHbÚ“) sp. zn. 28062022/Dk zo dňa 28.06.2022

vyhovuje žiadosti v zmene výške trestu

a podľa článku 51 ods. 15 písm. c) Stanov Slovenskej hokejbalovej únii (ďalej iba „Stanov SHbÚ) mení rozhodnutie Disciplinárnej komisie SHbÚ pod sp. zn. 28062022/Dk zo dňa 28.06.2022 voči trestu pre trénera mužstva LG Bratislava p. Jaroslava Šalku  zo zastavením činnosti v štyroch zápasoch podmienečne na dva zápasy podmienečne, ktoré si už tréner LG Bratislava p. Jaroslav Šalka odpykal v zápasoch 1. a 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov v sezóne 2022/2023 hraných v dňoch 3.9.2022 a 10.9.2022,

nevyhovuje v žiadosti odvolania sa voči pokute,

nakoľko Disciplinárny poriadok Slovenskej hokejbalovej únie s prílohou Disciplinárne priestupky a sadzobník trestov určite jednotlivé sankcie voči činovníkom jednotlivých hokejbalových klubov pred, počas alebo po extraligovom zápase riadeným Športovou technickou komisiou Slovenskej hokejbalovej únie.     

                                                                                               O d ô v o d n e n i e

Disciplinárna komisia SHbÚ v zložení podpredseda Matej Pleško, člen Marián Valachovič, člen Braňo Remiáš a člen Marián Longauer rozhodla na zasadnutí konanom dňa 28.06.2022 o podnete na prešetrenie situácie z 5. stretnutia finále Extraligy seniorov medzi mužstvami HBK Hokejmarket Skalica a LG Bratislava tak, že

  • hráčovi domácich č. 21 Muráň Erik ukladá trest zastavenia činnosti na 4 zápasy nepodmienečne podľa článku A bod 5c) Disciplinárneho poriadku a finančnú pokutu vo výške 60€,
  • hráčovi domácich č. 66 Kadlečík Denis ukladá trest zastavenia činnosti na 4 zápasy nepodmienečne podľa článku A bod 5c) Disciplinárneho poriadku a finančnú pokutu vo výške 60€,
  • trénerovi hostí Šalkovi Jaroslavovi ukladá trest na 4 zápasy nepodmienečne a finančnú pokutu vo výške 20€ podľa článku A bod 9 disciplinárneho poriadku
  • družstvu HBK Hokejmarket Skalica ukladá trest uzavretia domáceho ihriska na 2 domáce stretnutia nepodmienečne a finančnú pokutu vo výške 30€ podľa článku B bod 2a) disciplinárneho poriadku. Vzdialenosť náhradného ihriska musí byť minimálne 50 kilometrov od domáceho ihriska.

Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie.

Uvedené rozhodnutie bolo odôvodnené za základe dostupného videozáznamu zo živého prenosu počas rozhodujúceho 5. zápasu Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Hokejmarket Skalica a LG Bratislava.  

Z predložených podkladov zaslaných na Odvolaciu komisiu SHbÚ bolo zistené, že voči Rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SHbÚ pod spisovou značkou 28062022/Dk zo dňa 28.06.2022 podal v lehote stanovej Disciplinárnym poriadkom SHbÚ v čl. 7 ods. 1 odvolanie priamo predsedovi Disciplinárnej komisie SHbÚ tréner družstva LG Bratislava p. Jaroslav Šalka.

Poučenie:  Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať opravný prostriedok.

Maroš Hric,  predseda OK SHbÚ