Považská Bystrica má podmienečne zavreté ihrisko

DK ShbÚ rozhodla o podnete na prešetrenie situácií počas a po zápase medzi HBK PROTEF Považská Bystrica a HBK Nitrianski Rytieri Nitra.

R O Z H O D N U T I E

DK ShbÚ v zložení predseda Dominik Vároš, člen Marián Valachovič, člen Branko Remiáš, člen Matej Pleško a člen Marián Longauer rozhodla v neverejnom zasadnutí konanom dňa 25.10.2019 o podnete na prešetrenie situácií počas a po zápase medzi HBK PROTEF Považská
Bystrica a HBK Nitrianski Rytieri Nitra t a k t o : Podľa sazdzobníka trestov DK časti B ods. 1, písm. b)

TRESTÁ KLUB Z P. BYSTRICE:
1. Finančnou pokutou vo výške 24,00- eur.
2. Zatvorením domáceho ihriska na dobu 2 zápasov podmienečne s dobou trvania podmienky dva kalendárne mesiace.

Verejné upozornenie domáceho klubu pre lepšie zvládnutie domáceho sektoru zo strany usporiadateľa a ohradenie sa voči takýmto prejavom domácich fanúšikov. Máme radosť z prejavov fanúšikovskej základne a aj keď emócie patria k zápasu, odporúčame vykonávať
každý prejav s mierou.

O d ô v o d n e n i e

Na základe podnetu zo dňa 19.10.2019 a priloženého videa s vyjadrením prešetrila DK SHbÚ situácie počas a po zápase medzi HBK PROTEF Považská Bystrica a HBK Nitrianski Rytieri Nitra. Po preskúmaní všetkých dôkazov a po prejednaní dostupných informácií od dotknutých
strán, aktérov a svedkov, sa komisia jednohlasne rozhodla udeliť vyššie spomenuté tresty a upozornenie.

Disciplinárna komisia SHbÚ má z vyššie uvedených dôvodov za zcela opodstatnené uloženie vyššie uvedeného trestu vo výrokovej časti a nie je možné sa po uplynutí polovice trestu odvolať a požiadať o predčasné zníženie alebo úplné zrušenie podmienky.