Považská Bystrica má uzavreté ihrisko, finále musí odohrať 100 km ďaleko

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 20. 05. 2024 rozhodovala vo veci podnetu na usporiadateľskú službu klubu HBK PROTEF Považská Bystrica.

a.) Klub sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Nedostatočná usporiadateľská služba podľa v stretnutí play-off SHbE hranom dňa 05. 05. 2024 medzi družstvami HBK PROTEF Považská Bystrica a HBK H+H Skalica

b.) Disciplinárne obvinenému klubu sa za to v zmysle článku B bod 1a). sadzobníka trestov ukladá trest uzavretia domáceho ihriska na 5 stretnutí nepodmienečne a finančná pokuta vo výške 120€.

c.) Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie v sume 8€ podľa článku 5 bodu 12. disciplinárneho poriadku je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie

Za výkon rozhodnutia zodpovedá klub HBK PROTEF Považská Bystrica.

Odôvodnenie:

Disciplinárna komisia sa zaoberala podnetom, ktorý dostala v zápise o stretnutí od hosťujúceho klubu HBK H+H Skalica, ktorý upozorňoval na figurínu obesenca oblečeného v drese skalického klubu, k podnetu Disciplinárna komisia získala aj fotografiu tejto figuríny. Podľa zistení disciplinárnej komisie sa predmetná figurína nachádzala v priestoroch ihriska počas oboch hracích dní play-off čo dokladá aj vyjadrenie zástupcu disciplinárne riešeného klubu v jeho stanovisku, vyjadrenie rozhodcov oboch stretnutí aj vyjadrenie zástupcu klubu Skalice. V nedeľnom stretnutí bola podľa vyjadrení rozhodcov ich snaha zabezpečiť cez usporiadateľskú službu zvesenie predmetnej figuríny, na čo dostali odpoveď od usporiadateľa, že figurínu dole nedá, nakoľko nemá ako.

Klub vo svojom stanovisku uviedol, že sa od figuríny dištancuje a nemá s ňou nič spoločné. V takom prípade Disciplinárna komisia konštatuje, že nerozumie, prečo tam figurína zostala počas oboch hracích dní a vyjadrenie o nutnosti zaobstarania plošiny neberie na zreteľ, nakoľko figurína nevisela v nedosiahnuteľnej výške ale na stĺpe osvetlenia ihriska. Vyjadrenia klubu o tom, že ihrisko je na verejnom priestranstve, že tam má ktokoľkvek prístup DK rovnako neberie do úvahy, domáci klub je za svoje ihrisko a konanie na ňom zodpovedný pres stretnutím, počas stretnutia aj po stretnutí kým ho neopustia poslední aktéri stretnutia. Pri rozhodovaní disciplinárna komisia prihliadla na fakt, že v prípade riešeného klubu sa jedná o recidívu, nakoľko bol za nedostatočnú usporiadateľskú službu riešený disciplinárnou komisiou menej ako rok od spáchania aktuálneho priestupku. Preto pri ukladaní trestu musela DK pozerať na sadzbu trestu za závažné, respektíve opakujúce sa konanie.

Disciplinárna komisia opätovne odporúča riešenému klubu, aby sa k povinnostiam pri organizovaní stretnutí na svojom ihrisku postavil zodpovedne, zo všetkou vážnosťou a tak, aby na jeho ihrisku nedochádzalo k opätovným disciplinárnym previneniam. V súlade s článkom 2, bodom 7 Disciplinárneho poriadku stanovuje Disciplinárna komisia minimálnu vzdialenosť náhradného ihriska na minimálne 100 kilometrov od domáceho ihriska potrestaného klubu.
DK SHbÚ prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie 0 hlas PROTI a 1 NEHLASOVAL.

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 14 dní odo dňa jeho doručenia podľa článku 7 bodu 1 Disciplinárneho poriadku.

Bc. Matej Pleško, predseda disciplinárnej komisie