Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SHbÚ vo veci TH pre Pospíšila

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 01. 05. 2024 rozhodla vo veci žiadosti hráča HK IMS-East Popradskí Piráti Tomáša Pospíšila.

DK rozhodla:

Žiadosti hráča disciplinárna komisia vyhovuje. Zostávajúca dĺžka nepodmienečného trestu na 1 stretnutie sa mení na trest podmienečný so skúšobnou dobou na 1 mesiac. V prípade, ak sa v tomto období dopustí hráč ďalšieho disciplinárneho trestu, bude potrestaný v zmysle disciplinárneho poriadku a lehota trestu mu bude predĺžená o skúšobnú dobu.

Odôvodnenie:

DK má za dostatočné s ohľadom na okolnosti zákroku nepodmienečné zastavenie činnosti na 2 stretnutia. DK SHbÚ prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie 0 hlas PROTI
a 1 NEHLASOVAL.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 14 dní odo dňa jeho doručenia podľa článku 7 bodu 1 Disciplinárneho poriadku.

Bc. Matej Pleško, predseda disciplinárnej komisie