Považská Bystrica má uzavreté ihrisko na dva zápasy

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie vo veci prehrešku klubu HBK PROTEF Považská Bystrica.

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2023 vo veci podnetu na usporiadateľskú službu klubu HBK PROTEF Považská Bystrica

rozhodla

a.) Klub sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Nedostatočná usporiadateľská služba v stretnutí SHbE hranom dňa 16. 09. 2023 medzi družstvami HBK PROTEF Považská Bystrica a HBK Hokejmarket Skalica

b.) Disciplinárne obvinenému klubu sa za to v zmysle článku B bod 1a). sadzobníka trestov ukladá trest uzavretia domáceho ihriska na 2 stretnutia nepodmienečne a finančná pokuta vo výške 100€.

c.) Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie v sume 8€ podľa článku 5 bodu 12. disciplinárneho poriadku je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie.  V prípade, ak disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá klub HBK PROTEF Považská Bystrica.

Odôvodnenie:

V zápise o stretnutí bolo rozhodcami stretnutia uvedené, že počas stretnutia v druhej tretine dochádzalo k výtržnostiam fanúšika na ihrisku v podobe neustáleho slovného napádania rozhodcov počas hry aj počas prestávky medzi tretinami, vyhrážaním sa fyzickou likvidáciou rozhodcov. Podľa vyjadrenia rozhodcov v tomto smere usporiadateľská služba zabezpečená jediným človekom prejavovala pasívny prístup k riešeniu situácie a situáciu neriešila ani po výzve rozhodcov. Po pokračovaní týchto útokov počas tretej tretiny rozhodca opätovne žiadal usporiadateľa o vykázanie problémového fanúšika z ihriska na čo mal byť usporiadateľom odsunutý do miernej vzdialenosti od striedačiek avšak nie vyvedený z areálu ihriska a vo vulgárnom napádaní rozhodcov naďalej pokračoval. Po ukončení stretnutia v čase, kedy sa rozhodcovia zdržiavali v priestore trestných lavíc a časomiery pristúpil do tejto oblasti iný fanúšik, ktorý rozhodcov, časomerača a techniku oblial tekutinou.

Disciplinárna komisia pri udeľovaní trestu prihliadala aj na recidívu klubu, ktorý bol v mají roku 2023 potrestaný rozhodnutím číslo DK2622-23 za rovnaký skutok. Z vyjadrenia zástupcu klubu pri riešení situácie nebolo zrejmé, že by klub plánoval akokoľvek situáciu riešiť. Predseda DK v rámci riešenia komunikoval aj s predsedom disciplinárnej komisie p. Kralovičom, ktorý vyjadril nevôľu rozhodcov viesť stretnutia hrané na domácim ihrisku potrestaného klubu a všeobecný nesúhlas so spôsobom organizácie bezpečnosti na tomto ihrisku. Disciplinárna
komisia preto apeluje na klub HBK PROTEF Považská Bystrica, ktorý sa hrdo hlási k najväčšej návštevnosti fanúšikov spomedzi všetkých klubov v súťaži, aby k tomuto počtu fanúšikov zabezpečil aj adekvátny počet usporiadateľov tak, aby na ihrisku nedochádzalo k podobným situáciám. Rozhodcovia zároveň deklarujú, že pokiaľ na stretnutiach konaných v Považskej Bystrici nebude zabezpečený dostatočný počet členov usporiadateľskej služby odmietnu stretnutie zahájiť. Zabezpečiť dostatočný počet členov usporiadateľskej služby je povinnosť každého domáceho klubu.

V súlade s článkom 2, bodom 7 Disciplinárneho poriadku stanovuje Disciplinárna komisia minimálnu vzdialenosť náhradného ihriska na minimálne 70 kilometrov od domáceho ihriska potrestaného klubu. Platnosť uzavretia sa pre krátkosť času do najbližšieho domáceho stretnutia začína od 2. 10. 2023 na najbližšie dve domáce stretnutia vrátane prípadných predohrávok či dohrávok.

DK SHbÚ prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie 0 hlas PROTI a 1 NEHLASOVAL.

Bc. Matej Pleško, predseda disciplinárnej komisie