DK riešila podnet Martinusíka, útočník Skalice môže hrať vo finále

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutní dňa 18. 05. 2023 vo veci žiadosti hráča klubu HBK Hokejmarket Skalica Jaroslava Martinusíka.

DK rozhodla, že žiadosti hráča disciplinárna komisia vyhovuje. Zvyšný trest hráča sa mení na podmienečný so skúšobnou dobou 12 mesiacov od 18. 05. 2023 do 17. 05. 2024

Odôvodnenie:

DK má za to, že trest, ktorý hráč absolvoval je dostatočne dlhý. DK má z vyjadrení hráča dostatočne preukázané, že hráč svoj skutok oľutoval. Pri rozhodovaní vzala DK do úvahy zásluhy, ktoré hráč vykonal pre Slovenskú hokejbalovú úniu.

DK SHbÚ prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 ZA vyhovenie 1 hlas PROTI vyhoveniu a 1 NEHLASOVAL.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Matej Pleško, predseda disciplinárnej komisie