Disciplinárka riešila viaceré podnety

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) riešila na svojom zasadnutí viaceré podnety.

- vo veci podnetu na usporiadateľskú službu klubu LG Bratislava

rozhodla

a.) Klub sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Nedostatočná usporiadateľská služba v stretnutí SHbE hranom dňa 20. 11. 2022 medzi družstvami LG Bratislava a HBK PROTEF Považská Bystrica

b.) Disciplinárne obvinenému klubu sa za to v zmysle článku B bod 1a). sadzobníka trestov ukladá finančná pokuta vo výške 10% čo predstavuje sumu 30€.

c.) Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie v sume 8€ podľa článku 4 bodu 12. disciplinárneho poriadku je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie. Disciplinárne obvinený je do tohoto dátumu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu plesko.mates@gmail.com. V prípade, ak disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.

Odôvodnenie:

V zápise o stretnutí bolo rozhodcami stretnutia uvedené, že v čase 26:00 vbehol po vstrelenom góle domáceho družstva na hraciu plochu fanúšik, ktorý vykrikoval vulgárne po lavičke hosťujúceho družstva. Ďalej bolo v zápise uvedené, že hlavný usporiadateľ stretnutia Vároš Dominik nebol označený podľa pravidiel reflexnou vestou, čo z vlastnej skúsenosti ako predseda DK konštatujem, že sa nestalo po prvý krát a naviac na stretnutí nefungoval elektronický zápis. DK má preto za jednoznačne preukázané, že bola naplnená skutková podstata priestupku. DK upozorňuje klub LG Bratislava, aby do budúcna zabezpečil dostatočnú usporiadateľskú službu a aby bola usporiadateľská služba riadne označená.

- vo veci žiadosti hráča klubu HBK Hokejmarket Skalica Mikéska Róbert

rozhodla

Žiadosti hráča disciplinárna komisia nevyhovuje.

Odôvodnenie:

DK má za to, že trest, ktorý hráčovi udelila je adekvátny a hráč si ho má odstáť v celej dĺžke. 

- vo veci podnetu na hráča klubu HBK Kometa Vrútky Matúška Marián a asistenta trénera Krisztian Gabriel

rozhodla

a.) Hráč Matúška Marián sa uznáva vinný zo spáchania priestupku NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE v stretnutí SHbE hranom dňa 26. 11. 2022 medzi družstvami HBK Kometa Vrútky a HMHK Vranov nad Topľou

b.) Disciplinárne obvinenému hráčovi sa za to v zmysle článku A bod 4b). sadzobníka trestov ukladá finančná pokuta vo výške 30% čo predstavuje sumu 45€ a trest zastavenia činnosti v dĺžke 3 mesiace so začiatkom plynutia dňa 27. 2. 2023 nepodmienečne

c.) Vedúci družstva Krisztian Gabriel sa uznáva vinný zo spáchania priestupku NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE v stretnutí SHbE hranom dňa 26. 11. 2022 medzi družstvami HBK Kometa Vrútky a HMHK Vranov nad Topľou

d.) Disciplinárne obvinenému vedúcemu družstva sa za to v zmysle článku A bod 4b). sadzobníka trestov ukladá finančná pokuta vo výške 30% čo predstavuje sumu 45€ a trest zastavenia činnosti v dĺžke 6 mesiacov so začiatkom plynutia dňa 27. 2. 2023 nepodmienečne

e.) Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie v sume 8€ podľa článku 4 bodu 12. disciplinárneho poriadku je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie. Disciplinárne obvinení sú do tohoto dátumu povinní zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu plesko.mates@gmail.com. V prípade, ak disciplinárne obvinení nepreukážu zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nim uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.

- vo veci podnetu na hráča klubu HK IMS-East Popradskí Piráti Pospíšil Tomáš

rozhodla

a.) Hráč Pospíšil Tomáš sa uznáva vinný zo spáchania priestupku NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE v stretnutí SHbE hranom dňa 26. 11. 2022 medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri a HK IMS- East Popradskí Piráti

b.) Disciplinárne obvinenému hráčovi sa za to v zmysle článku A bod 4b). sadzobníka trestov ukladá finančná pokuta vo výške 30% čo predstavuje sumu 45€ a trest zastavenia činnosti v dĺžke 3 mesiace so začiatkom plynutia dňa 27. 2. 2023 nepodmienečne

c.) Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie v sume 8€ podľa článku 4 bodu 12. disciplinárneho poriadku je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie. Disciplinárne obvinený je do tohoto dátumu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu plesko.mates@gmail.com. V prípade, ak disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.

- vo veci podnetu na hráča klubu MŠK Spišská Belá U20 Lukáš Kubis

rozhodla

a.) Hráč Lukáš Kubis sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Nešportové správanie v stretnutí SHbE U20 hranom dňa 19. 11. 2022 medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri U20 a MŠK Spišská Belá U20

b.) Disciplinárne obvinenému hráčovi sa za to v zmysle článku A bod 4b). sadzobníka trestov ukladá finančná pokuta vo výške 30% čo predstavuje sumu 45€ a trest zastavenia činnosti v dĺžke 3 mesiace so začiatkom plynutia dňa 27. 2. 2023 nepodmienečne

c.) Finančná pokuta s poplatkom za disciplinárne riešenie v sume 8€ podľa článku 4 bodu 12. disciplinárneho poriadku je splatná do 15 dní od vydania tohto rozhodnutia na účet Slovenskej hokejbalovej únie. Disciplinárne obvinený je do tohoto dátumu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu plesko.mates@gmail.com. V prípade, ak disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.

Odôvodnenie:

V zápise o stretnutí bolo rozhodcami stretnutia uvedené, že potrestaný hráč po udelení trestu do konca stretnutia odišiel do hráčskej šatne, odkiaľ sa následne vrátil a z priestorov pri ihrisku vulgárne nadával rozhodcom stretnutia. V dôsledku tohoto chovania dali rozhodcovia stretnutia vykázať hráča z priestorov ihriska hlavným usporiadateľom. DK konštatuje, že takéto chovanie hráčov nebude v žiadnom prípade tolerovať a obzvlášť nie v nižších ako mužských kategóriách. Hráč ako kapitán družstva má ísť príkladom svojim spoluhráčom.