DK udeľovala tresty, Bušovský si nezahrá 4 zápasy

Disciplinárna komisia SHbÚ mala v uplynulých dňoch plné ruky práce.

  • Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 04. 11. 2022 vo veci zákroku hráča HBK PROTEF Považská Bystrica č. 10 Bušovský Michal rozhodla

a.) Hráč sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Faul kolenom podľa pravidla 536 b). v stretnutí SHbE Seniorov hranom dňa 22. 10. 2022 medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri a HBK PROTEF Považská Bystrica

b.) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle článku A bod 5c). sadzobníka trestov ukladá nepodmienečný trest zastavenia činnosti v dĺžke 4 stretnutí s účinnosťou od 23. 10. 2022. a finančnú pokutu vo výške 40% čo predstavuje 60€.

  • Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 04. 11. 2022 vo veci udeleného trestu v hre hráčovi HBK Nitrianski Rytieri U20 č. 90 Gemmel Daniel rozhodla

a.) Hráč sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Nešportové správanie sa hráčov podľa pravidla 550 f). v stretnutí SHbE U20 hranom dňa 22. 10. 2022 medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri U20 a HBK PROTEF Považská Bystrica U20

b.) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle článku A bod 6c). sadzobníka trestov ukladá nepodmienečný trest zastavenia činnosti v dĺžke 6 mesiacov s účinnosťou od 23. 10. 2022. do 22. 04. 2022 vrátane a finančnú pokutu vo výške 60% čo predstavuje 90€.

  • Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 04. 11. 2022 vo veci podnetu na usporiadateľskú službu HBK Nitrianski Rytieri U20 rozhodla

a.) Klub sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Nedostatočná usporiadateľská služba v stretnutí SHbE U20 hranom dňa 22. 10. 2022 medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri U20 a HBK PROTEF Považská Bystrica U20

b.) Disciplinárne obvinenému klubu sa za to v zmysle článku B bod 2c). sadzobníka trestov ukladá podmienečný trest uzavretia domáceho ihriska na 3 domáce stretnutia s účinnosťou od 04. 11. 2022. a finančná pokuta vo výške 20% čo predstavuje sumu 60€.

Odôvodnenie:

Disciplinárna komisia obdržala v zápise o stretnutí v časti poznámky rozhodcov podnet na hrubé a vulgárne sa chovanie hlavného usporiadateľa a trénera domácich voči rozhodcom stretnutia. DK požiadala o vyjadrenie domáceho trénera, trénera hostí a opätovne rozhodcov stretnutia. Vulgárne sa vyjadrovanie hlavného usporiadateľa bolo potvrdené všetkými troma oslovenými stranami, vulgárne vyjadrovanie sa domáceho trénera sa DK nepodarilo preukázať, nakoľko okrem rozhodcov toto konanie nebolo potvrdené žiadnou inou oslovenou stranou pričom tréner domácich toto poprel. DK brala na vedomie aj zvýšené emócie v stretnutí a komunikáciu domáceho trénera s rozhodcami počas stretnutia, nakoľko však nedošlo zo strany rozhodcov k udeleniu žiadneho trestu, DK vyhodnotila, že chovanie trénera bolo v rámci pravidiel. Preukázané však bolo hrubé chovanie hlavného usporiadateľa voči rozhodcom a rovnako aj jeho nezasiahnutie voči chovaniu konkrétneho fanúšika, ktorý počas celého stretnutia vykrikoval na rozhodcov vulgárne slová. Preto má DK za
dostatočne preukázané, že k zlyhaniu usporiadateľskej služby došlo a trest je adekvátny. DK zároveň upozorňuje potrestané družstvo, aby zabezpečilo riadne označenie hlavného usporiadateľa farebnou vestou, nakoľko ani táto podmienka zo strany hlavného usporiadateľa nebola splnená.

  • Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutní dňa 29. 10. 2022 vo veci udeleneného trestu v hre hráčovi HBC Košice U17 č. 50 Truhan Adam rozhodla

a.) Hráč sa uznáva vinný zo spáchania priestupku Sekanie podľa pravidla 537 b). v stretnutí SHbE U17 hranom dňa 09. 10. 2022 medzi družstvami HBK Adler Trebišov U17 a HBC Košice U17

b.) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle článku A bod 5d). sadzobníka trestov ukladá nepodmienečný trest zastavenia činnosti v dĺžke 6 mesiacov s účinnosťou od 10. 10. 2022. a finančná pokuta vo výške 60% čo predstavuje 45€. Základ finančnej pokuty je podľa článku
2 bod 4 disciplinárneho poriadku znížený na 75€ pre mladistvého hráča.