DODATOK K PRAVIDLÁM HOKEJBALU SHbÚ

Pred štartom nového ročníka SHbE schválil výkonný výbor niekoľko dodatkov k pravidlám.

ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE

1. Podľa pravidla o zakázanom uvoľnení stredná červená čiara je súčasťou útočnej polovice ihriska. V momente, keď hráč dosiahne strednú červenú čiaru, môže vystreliť loptičku na druhú polovicu hracej plochy bez toho, aby spôsobil zakázané uvoľnenie.
2. Dosiahnutie strednej červenej čiary znamená, že hráč s loptičkou na svojej hokejke má kontakt s čiarou nie však s teniskami alebo inou časťou tela.
3. Ak sa loptička dotkne bránkovej konštrukcie a smeruje ďalej za bránkovú čiaru súpera (nie medzi bránkovými žŕdkami ) rozhodca situáciu posúdi ako zakázané uvoľnenie.
4. Iba tím, ktorý hrá v oslabení smie vystreliť loptičku zo svojej vlastnej polovice za bránkovú čiaru tímu súpera (nie medzi bránkovými žŕdkami) bez toho, aby vzniklo zakázané uvoľnenie.
5. O tom, či tím je alebo nie je oslabený, rozhoduje počet hráčov na ihrisku v momente, keď loptička opustí hráčovu hokejku. Keď trestomerač po skončení  trestu hráča otvoril dvierka na trestnej lavici, ale hráč fyzicky nevstúpil na ihrisko, pre posúdenie zakázaného uvoľnenia sa považuje za hráča na ihrisku.
6. Ak loptička vystrelená na zakázané uvoľnenie zasiahne rozhodcu, zakázané uvoľnenie sa ruší.
7. Po zakázanom uvoľnení sa loptička vhadzuje na tom bode na vhadzovanie v obrannom pásme brániaceho sa tímu, ktorý je najbližšie k miestu posledného kontaktu hráča s vystrelenou loptičkou.
8.Rozhodcovia nesprávne posúdia zakázané uvoľnenie, loptička sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie.
9. Zakázané uvoľnenie nie je, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
a) Ak loptička prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní
b) Ak je ktorýkoľvek hráč tímu súpera schopný hrať s loptičkou predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru (nie medzi bránkovými žŕdkami, vrátane hráčov, ktorí spomalili rýchlosť behu, aby umožnili prechod loptičky za bránkovú čiaru (nie medzi bránkovými žŕdkami) alebo ktorí predstierajú, že rýchlo behajú, ale v skutočnosti nerobia nič pre to, aby  loptička neprešla cez bránkovú čiaru;
c) Ak sa loptička dotkne ktorejkoľvek časti súperovho tela alebo jeho hokejky.
d) Ak brankár v priebehu možného zakázaného uvoľnenia opustí svoje bránkovisko alebo je mimo svojho bránkoviska a presúva sa smerom k loptičke;
e) Ak brániaci sa tím vystrelí loptičku na zakázané uvoľnenie v čase, keď útočiacemu tímu je avizovaný ofsajd, bude zakázané uvoľnenie.

STRIEDANIE HRÁČOV POČAS ZAKÁZANÉHO UVOĽNENIA

1. Tím, ktorý spôsobí zakázané uvoľnenie, nesmie vystriedať hráčov skôr, ako hra nepokračuje vhadzovaním loptičky. Toto pravidlo sa vzťahuje na tých hráčov, ktorí boli na ihrisku v momente, keď loptička opustil hokejku hráča, ktorý spôsobil zakázané uvoľnenie.
2. Ak sa tím pokúsi vystriedať hráčov po spôsobení zakázaného uvoľnenia, rozhodca tento tím najskôr napomenie (nepovolí striedanie), a potom po takomto ďalšom priestupku  tohto tímu mu uloží menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry.
3. V prípade, že tím, ktorý spôsobil zakázané uvoľnenie, využije prerušenie hry a vyžiada si oddychový čas, tento tím ešte stále nesmie vystriedať hráčov.
4. Tím smie vystriedať hráča iba v týchto prípadoch:
a) Ak chce nahradiť brankára, ktorého v predchádzajúcej hre nahradil ďalší hráč;
b) Ak chce nahradiť zraneného hráča;
c) Ak tím spôsobil zakázané uvoľnenie a hráčovi tímu súpera bol uložený trest, ktorým sa zmenil
počet hráčov na ihrisku, obidva tímy môžu vystriedať hráčov, ale vhadzovanie loptičky bude na bode na  vhadzovanie v obrannom pásme tímu, ktorému bol uložený trest.
d) Vystriedať hráča, ktorému sa poškodil výstroj (napr. poškodená celotvárová maska, ochranný štít).
e) Hráč, ktorý zlomí svoju hokejku počas hry, keď vzniklo zakázané uvoľnenie, smie ísť k svojej
hráčskej lavici vziať si novú hokejku.

 PORUŠENIE POSTUPU PRI VHADZOVANÍ

1. Ak jeden alebo obidvaja hráči, ktorí sú na vhadzovaní loptičky, napriek výzve nezaujmú správne postavenie, alebo porušia správny postup pri vhadzovaní, môže rozhodca hráčov napomenúť , no následne môžu takýto hráči zaujať znova svoje postavenie.

2. Po druhom takomto porušení pravidiel bude previnilému tímu uložený menší trest  za zdržiavanie hry.

3. Ak niektorý z ostatných hráčov, ktorí nie sú na vhadzovaní , predčasne  vnikne do kruhu na vhadzovanie , rozhodca procedúru vhadzovania musí prerušiť. Hráč na vhadzovaní z tímu, ktorý sa previnil, nemusí byť vymenený avšak previnilé mužstvo bude upozornené. Za opakované porušenie pravidla rozhodca udelí trest za zdržiavanie hry tímu ktorý sa previnil.

informoval Marek Kralovič, predseda Komisie rozhodcov SHbÚ