DK riešila podnet zo zápasu Nitra - Vrútky

DK ShbÚ v zložení predseda Dominik Vároš, podpredseda Matej Pleško, člen Marián Valachovič, člen Branko Remiáš a člen Marián Longauer rozhodla v neverejnom zasadnutí konanom dňa 10.07.2020 o podnete na prešetrenie situácií počas a po zápase medzi HBK Nitrianski Rytieri Nitra a HBK Kométa Vrútky.

Na úvod chceme poznamenať, že žiadny z predstaviteľov DK SHBU sa doteraz nestretol s tak ťažkým a závažným prípadom. Ťažkým ani nie obsahovo, ako s oklieštenými možnosťami pri riešení podnetu. Celý podnet sme zhrnuli do jedného rozhodnutia.

Podľa sadzobníka trestov DK časti A ods. 4, písm. c) , ďalej ods. 5, písm. a), b), c)

T R E S T Á:

• Člena usporiadateľskej služby HBK Nitrianski Rytieri Nitra, ďalej ako súkromnú osobu Martina Podluckého, zastavením činnosti ako funkcionára mužstva po dobu 12 mesiacov a finančnou pokutou vo výške 75,- eur
• Ďalej po skončení trestu podľa DP SHBU článok 2 odsek 9, vylučuje z činnosti v hokejbale s podmienečným odložením trestu po dobu 18 mesiacov

Podľa sadzobníka trestov DK časti B ods. 2, písm. c)

T R E S T Á:

• Mužstvo HBK Nitrianski Rytieri Nitra za nedostatočnú usporiadateľskú službu podmienečným uzavretím ihriska po dobu 10 ligových zápasov a pokutou 60,- eur Podľa sadzobníka trestov DK časti A ods. 6, písm.

T R E S T Á:
• Hráča mužstva HBK Kométa Vrútky Branislava Hlaváča zastavením činnosti po dobu 12 mesiacov a finančnou pokutou vo výške 150,- eur
• Podľa DP SHBU článok 2 odsek 9 vylúčením z činnosti v hokejbale po dobu 12 mesiacov bezpodmienečne

T R E S T Á:
• Hráča mužstva HBK Kométa Vrútky Michala Tomečka zastavením činnosti po dobu 3 mesiacov a finančnou pokutou vo výške 35,- eur

T R E S T Á:
Mužstvo HBK Kométa Vrútky za nešportové správanie divákov podmienečným zákazom divákov po dobu 5 ligových zápasov vonku a pokutou 60,- eur

Ukladáme podľa DP SHBU článok 3, podmienečné pozastavenie činnosti po dobu 3 mesiacov pre hráčov HBK Kométa Vrútky Martina Kolčáka a Tomáša Vidlára

O d ô v o d n e n i e

Na základe zápisu o stretnutí zo dňa 10.07.2020 s vyjadrením oboch mužstiev a rozhodcu, prešetrila DK SHbÚ situáciu po zápase medzi HBK Nitrianski Rytieri Nitra a HBK Kométa Vrútky. Po preskúmaní všetkých dôkazov a po prejednaní dostupných informácií od dotknutých
strán, aktérov, svedkov a po preskúmaní dostupných videozáznamov, sa komisia rozhodla udeliť vyššie spomenuté tresty pre hrubé porušenie disciplinárneho poriadku.

DK SHbÚ má za zcela opodstatnené uloženie vyššie uvedeného trestu vo výrokovej časti. Napriek veľmi strohému výkladu DP SHBU a súťažného poriadku, sme sa snažili v čo najkratšom čase rozhodnúť tak, aby nebol ovplyvnený posledný zápas oboch mužstiev v
tomto ročníku.

DP SHBU má zato že či kluby alebo jednotlivci by mali v prípade pocitu krivdy, rozdielnych názoroch alebo akýchkoľvek náznakov ovplyvňovania zápasu, výhradne postupovali v medziach súťažného poriadku SHBU. Rovnako za svojich divákov je zodpovedný príslušný klub, za svojho usporiadateľa domáci klub, za výroky rozhodcov RK SHBU a čo je najdôležitejšie – usporiadateľ môže a musí konať
iba v prípade ak ho o to požiada rozhodca alebo bezprostredne zabráni zraneniu či poškodeniu majetku.

Rovnako ako predseda DK SHBU informujem o začatí konania pre snahu ovplyvňovania pri rozhodovaní DK SHBÚ. Chcem upozorniť všetkých účastníkov, že pokiaľ sa nebudú vedieť stotožniť s trestami a využijú možnosť odvolať sa, v ďalšom riešení budú uložené exemplárne tresty v maximálnej sadzbe. Pripomínam že štandardne má komisia 14 dní na riešenie prípadu.

Domik Vároš, predseda DK SHbÚ.