Pravidlá volených orgánov SHbÚ, ich uznášania schopnosť a prijatie rozhodnutí

Uznášaniaschopnosť konferencie

1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov alebo kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov, ak sa podľa stanov vyžaduje, a predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.

Rozhodnutia konferencie

1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.

2. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak Stanovy nestanovujú, že na schválenie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina.

3. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SHbÚ a v informačnom systéme športu. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa konferencie najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

4. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje Volebný poriadok a Rokovací poriadok.

5. V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia konferencie môže konferencia prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.

6. Zápisnica obsahuje

a) schválený program zasadnutia,

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta, jeho náhradníka a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

Rozhodnutia výkonného orgánu SHbÚ

1. Výkonný orgán SHbÚ je uznášaniaschopný, ak sú prítomní najmenej 5 členovia výkonného

Orgánu, pričom musí byť minimálne ako jeden člen prítomný prezident alebo viceprezident.

2. Ak výkonný orgán SHbÚ nie je plne obsadený, na jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov výkonného orgánu SHbÚ, ktorí sú v čase zasadnutia jeho členmi.

3. Výkonný orgán SHbÚ schvaľuje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident alebo viceprezident. Ak sú prítomný obaja rozhodujúci hlas má prezident. Hlasovanie člena výkonného orgánu prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.

4. Pripúšťa sa hlasovanie “per rollam”, ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený

výkonným orgánom.

5. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach výkonného orgánu sa vyhotovuje zápisnica. Obsahom zápisnice je predovšetkým:

a) schválený program zasadnutia,

b) prezenčná listina,

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal,

f) prípadné stanoviská kontrolóra SHbÚ a odborných orgánov SHbÚ k bodu rokovania, a ak sa od ich stanoviska výkonný orgán odchýlil, aj zdôvodnenie rozhodnutia výkonného orgánu,

g) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

6. Rozhodnutia prijaté výkonným orgánom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný orgán SHbÚ nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu výkonného orgánu nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpis SHbÚ neustanoví inak. Rozhodnutie výkonného orgánu môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný orgán SHbÚ z vlastnej iniciatívy alebo na podnet kontrolóra, revíznej komisie/dozornej rady.

7. Rozhodnutia výkonného orgánu nemôžu byť v rozpore s právnym poriadkom, predpismi SHbÚ, predpismi medzinárodnej športovej organizácie ISBHF a rozhodnutiami najvyššieho orgánu SHbÚ – konferencie.

8. Zápisnica zo zasadnutia výkonného orgánu vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým členom výkonného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme športu.