Program mimoriadnej Rady SHbÚ

V Pruskom sa 4. decembra bude konať mimoriadna Rada Slovenskej hokejbalovej únie, na ktorú pozývame všetkých členov Rady.


Dňa 04. 12. 2016 so začiatkom o 12:00 hod. v Pruskom, sa uskutoční mimoriadna Rada SHbÚ. Program Rady je nasledovný:

1. návrhy kandidátov na volené či ustanovené funkcie členov orgánov SHbÚ musia byť podané písomne na sekretariát SHbÚ najneskôr 10 dní pre dátumom konania konferencie na ktorej sa uskutočnia voľby. 3 dni pred voľbami budú zverejnení všetci kandidáti na internetovej stránke.  

2. Oprávnenie hlasovať majú len prítomní delegáti. 

Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo ich môže zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie predložením: 

a, zápisnice o zvolení, ak ide o volených delegátov 

b, uznesenie príslušného orgánu športových klubov a ustanovení za delegáta 

c, písomné poverenie od športovcov, športových odborníkov alebo daľších členov SHbU, ktorých zastupuje alebo 

d, písomné poverenia štatutárneho orgánu ktorého zastupuje. 

3. Konferencie sa za riadnych členov zúčastňujú delegáti s hlasovacím právom podľa nasledovného kľúča (s výberom iba jedinej možnonosti):

a, zástupca športovej organizácie SHbU s počtom športovcov viac ako 500 - 3 delegáti / 3 hlasy 

b, zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbU- 2 delegáti / 2 hlasy= HEL - mužská extraliga hokejbalu 

c, zástupca športovej organizácie z radov centier talentovanej mládeže - 2 delegáti / 2 hlasy 

d, zástupca športovej organizácie SHbU s počtom družstiev viac ako 50 - 2 delegáti / 2 hlasy 

e, zástupca športovej organizácie účastníka nižšej súťaže SHbU - 
1 delegát / 1 hlas = ostatné družstvá štartujúce v súťažiach organizovaných SHbU , súťaže pod hlavičkou SHbU 
 

UPOZORŇUJEME všetky FO aj PO, že ČLENOM SHbU sa FO alebo PO stáva až po dodržaní všetkých povinností, ktoré im z členstva vyplývajú !!!

(registrácia, zaplatené členské príspevky, doložené doklady, napr. Výpis z registra trestov, Doklad o trénerskej licencii ap.)

4. Pripomienkovanie Programu SHbU bude možné do 25.11.2016 do 24:00. Po tomto dátume bude môcť byť program doplnený na začiatku Konferencie/Rady  len so schválením nadpolovičnej väčšiny delegátov / hlasov. Postupovať sa bude na Konferencií iba podľa schváleného Programu. 
Presná adresa bude oznámená 3 dni pred začiatkom konferencie.