Program zasadnutia Rady SHbÚ a predstavenie kandidátov

V Pruskom sa bude v nedeľu rozhodovať o nových postoch v Slovenskej hokejbalovej únii.


Zasadnutie Konferencie / Rady SHbÚ

Dátum: 04.december 2016 so začiatkom 12:00

Miesto: Pruské – budova TIC Pruské, objekt zdravotného strediska na 3np.

Program:

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Prezentácia a vyhlásenie mandátu Konferencie SHbÚ
3. Schválenie zapisovateľa Konferencie SHbÚ
4. Návrh na pripomienkovanie Stanov SHbÚ – rozšírenie VV
5. Návrh na odročenie Konferencie/Rady SHbÚ
6. Návrh na prijatie nových členov SHbÚ
7. Návrh na zaradenie Róberta Kaššu ako kandidáta na post Viceprezidenta SHbÚ
8. Schválenie programu konferencie SHbÚ
9. Návrh na odvolanie kompletného zloženia VV SHbÚ
10. Voľba generálneho sekretára SHbÚ
11. Voľba viceprezidenta SHbÚ
12. Voľba hlavného kontrolóra SHbÚ
13. Voľba odvolávacej komisie
14. Voľba volebnej komisie
15. Návrh na hĺbkovú kontrolu z Ministerstva školstva
16. Zverejnenie finančnej kontroly SHbÚ
17. Dotácie mládeže pre rok 2016
18. Rôzne

- informácia o stave regionálnych líg
- možnosť dobudovania II. Celoslovenskej ligy

19. Diskusia
20. Záver

Kandidáti na volené funkcie SHbÚ: 

Kandidáti na Generálneho sekretára SHbÚ: 

1. Marián Giba 
2. Milan Ladiver 

Kandidáti na volené funkcie Viceprezident SHbÚ: 

1. Michal Runák