DK vyriekla trest pre Tomisa

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) na zasadnutí dňa 20.10.2018 rozhodla o priestupku hráča Reného Tomisa.


Podľa prílohy disciplinárneho poriadku „Disciplinárne priestupky a sadzobník trestov“ časť A ods. 5. písm. c)  ukladá trest:

  • Finančná pokuta v sume 100,- Eur (slovom jednosto eur), ktorú je povinný zaplatiť na číslo účtu alebo v hotovosti na sekretariáte SHbÚ.
  • Zastavenie činnosti hráča na 12 súťažných zápasov nepodmienečne od 20.10.2018.

O d ô v o d n e n i e

Disciplinárna komisia SHbÚ na svojom zasadnutí konanom dňa 20.10.2018 rozhodovala o priestupku hráča René Tomisa, č.66 na základe zápisu o stretnutí, hranom dňa 7.10.2018 v HEL extralige seniorov medzi tímami HBC Třinec a HBK PROTEF Považská Bystrica a na základe vypočutia Martina Koleka zástupcu klubu HBK PROTEF Považská Bystrica. Hráč René Tomis, č.66 obdržal v stretnutí trest 2+10 za úder do hlavy a krku a 5+TH – za úmyselné seknutie protihráča do oblasti členka, intenzita seknutia bola veľmi veľká, čo bolo vidieť aj na videu zo stretnutia. K vážnemu zranenie súpera našťastie neprišlo.

Disciplinárna komisia po zhliadnutí inkriminovaného zákroku na videu usúdila, že potrestanie hráča René Tomisa je nevyhnutné. Správanie hráča René Tomisa, úmyselné sekanie do súpera s cieľom ho zraniť je rozpore s princípmi športového súťaženia a  je neprípustné, aby dochádzalo k takýmto situáciám, zvlášť keď sa to udialo mimo hry. Snaha o úmyselné zranenie súpera v športe je absolútne neprijateľná. Disciplinárna komisia týmto vyzýva všetkých trénerov a vedúcich mužstiev, aby zdôraznili svojim hráčom nevyhnutnosť dodržiavania zásad a princípov športového súťaženia.

Vzhľadom k vyššie uvedenému disciplinárna komisia udelila finančný trest a  trest zastavenia hráčskej činnosti a rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

hokejbal.sk informoval JUDr. Jaroslav Straka, v. r., predseda disciplinárnej komisie