Zápisnica zo schôdze zástupcov SHbE mužov

Prinášame vám informácie pred štartom Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov 2020/2021.

1. Slovenská hokejbalová extraliga (SHbE) 2020/21

Termíny

Predseda ŠTK SHbÚ informoval zástupcov družstiev SHbE mužov o termínoch a poplatkoch, ktoré treba dodržať nasledovne:

 • termín dodania súpisiek                                                                          najneskôr do 20. 09. 2020
 • termín zaplatenia štartovného za hráča do SHbE (12 eur)        najneskôr do 25. 10. 2020
 • termín zaplatenia členského do SHbÚ (200 eur)                           najneskôr do 25. 10. 2020

Výstroj hráčov

Zástupcovia družstiev SHbE mužov sa uzniesli, že všetci hráči (vrátane brankárov) budú mať v každom stretnutí SHbE mužov rovnaké dresy, hráčske nohavice, štucne a prilby. Výnimku tvoria iba hráčske nohavice, štucne a prilby brankárov.

Súpisky a registračné preukazy – elektronická forma

Zástupcovia družstiev SHbE mužov sa uzniesli na elektronickej forme súpisky a registračného preukazu. Postup pri registrácií je nasledovný:

 • vypísať súpisku družstva, ktorú ste dostali spolu s propozíciami (vypisovať len do nej, pre istotu posielam ešte raz v prílohe) na adresu hokejbal@hokejbal.sk.  Je to uzamknutý súbor xls, aby sa dali údaje z neho importovať do systému. Podrobnosti o údajoch sú v prílohe, ktorú vypracovala p. Škultétyová a o ktorých vás informovala na zasadnutí klubov v Pruskom.
 • následne sa na Matrike SHbÚ skontrolujú údaje o hráčoch (noví budú dopísaní) a tie budú importované do systému
 • ak klub bude registrovať nových hráčov, je potrebné, aby poslal údaje a elektronickú fotku hráča emailom na adresu hokejbal@hokejbal.sk a ten bude doregistrovaný a dopísaný do systému správcom systému.

Zápisy o stretnutí – elektronická forma

V sezóne 2020/2021 sa budú zápisy o stretnutí vyplňovať elektronicky. Je potrebné, aby každé družstvo, ktoré organizuje stretnutie SHbE mužov malo k dispozícií:

 • zapisovateľa
 • časomerača
 • internet (stačia aj dáta s mobilného telefónu)
 • notebook (prípadne aj tablet, ale doporučuje sa notebook)
 • prihlasovacie údaje do systému sa nemenili, ak by ste mali problém kontaktujte ma

Odkladanie zápasov – úprava pravidla

Zástupcovia klubov sa uzniesli na spôsobe možnosti odkladania zápasov.

Každé družstvo si môže odložiť z vlastnej iniciatívy iba 1 stretnutie.

Nový termín treba nahlásiť hneď pri odkladaní, najneskôr však do stredy pred termínom odloženého zápasu.

Nový termín si družstvá musia dohodnúť najneskôr do 4 hracích týždňov.

2. Nezaplatené finančné pohľadávky klubov

Predseda ŠTK SHbÚ oznámil, že všetky finančné pohľadávky z minulej sezóny kluby SHbE mužov majú uhradené. Pripomenul ale, že niektoré kluby nemajú uhradené štartovné za družstvo do SHbE mužov na ročník 2020/2021. Požiadal všetky kluby, ktoré si túto povinnosť ešte nesplnili, aby tak urobili čo najskôr.

3. Rôzne

V bode rôzne sa zástupcovia klubov uzniesli na systéme vypadnutia a následnej baráže do SHbE mužov na ročník 2020/21.

Keďže v ročníku 2019/20 bude hrať v SHbE mužov iba 11 družstiev, zástupcovia klubov odsúhlasili, že družstvo na 11. mieste zostúpi do baráže.

 • ak sa do baráže neprihlási žiadne nové družstvo, baráž sa konať nebude a v ročníku 2020/21 bude naďalej pôsobiť 11 družstiev, ak sa tie záväzne do SHbE 2020/21 prihlásia.
 • ak sa do baráže prihlási iba 1 nové družstvo, baráž sa konať nebude a v ročníku 2020/21 bude pôsobiť 12 družstiev (vrátane toho nového), ak sa tie záväzne do SHbE 2020/21 prihlásia.
 • ak sa do baráže prihlásia 2 a viac nových družstiev, baráž sa konať bude na ihrisku 11. družstva SHbE mužov 2019/20. Systém bude určený podľa počtu prihlásených do baráže.

Predseda DK SHbÚ informoval družstvá, že sa novelizoval Disciplinárny poriadok SHbÚ, ktorý bude zaslaný na VV SHbÚ, aby bol schválený. Zástupcovia klubov sa uzniesli, že ŠTK SHbÚ má novelizovať Súťažný a Prestupový poriadok SHbÚ tak, aby bol v súlade so Zákonom o športe, Stanovami SHbÚ a Propozíciami.