Tréner Nitry Francisty s vysokým trestom

Prinášame vám najnovšie rozhodnutie disciplinárnej komisie SHbÚ.

R O Z H O D N U T I E

DK ShbÚ v zložení predseda Dominik Vároš, podpredseda Matej Pleško, člen Marián Valachovič, člen Branko Remiáš a člen Marián Longauer rozhodla v neverejnom zasadnutí konanom dňa 30.06.2020 o podnete na prešetrenie situácií počas a po zápase medzi HBK Kométa Vrútky a HBK Nitrianski Rytieri Nitra t a k t o :

Podľa sazdzobníka trestov DK časti A ods. 6, písm. c)

T R E S T Á:

• Trénera mužstva HBK Nitrianski Rytieri Nitra, Filipa Francistyho, zastavením činnosti ako funkcionára mužstva po dobu 18 mesiacov.

O d ô v o d n e n i e

Na základe zápisu o stretnutí zo dňa 28.06.2020 s vyjadrením oboch mužstiev a rozhodcu, prešetrila DK SHbÚ situáciu po zápase medzi HBK Kométa Vrútky a HBK Nitrianski Rytieri Nitra. Po preskúmaní všetkých dôkazov a po prejednaní dostupných informácií od dotknutých
strán, aktérov a svedkov, sa komisia jednohlasne rozhodla udeliť vyššie spomenutý trest pre hrubé porušenie disciplinárneho poriadku.
DK SHbÚ má za zcela opodstatnené uloženie vyššie uvedeného trestu vo výrokovej časti. Ako predseda DK SHbÚ, rovnako všetci členovia DK SHbÚ, nebudeme akceptovať podobné správanie sa funkcionárov na športovisku, či mimo neho. Je neprípustné akékoľvek urážanie,
vyhrážanie, pokus o inzultáciu a inzultácia rozhodcu pre akékoľvek či už opodstatnené alebo neopodstatnené subjektívne dôvody.
Pokiaľ existujú dôvody na preskúmanie výrokov a rozhodnutí rozhodcu v akomkoľvek zápase, alebo existuje osobná nevraživosť medzi účastníkmi zápasu a rozhodcom, treba výhradne postupovať podľa súťažného poriadku a to vzniesť sťažnosť alebo podnet na DK.

• Proti tomuto rozhodnutiu sa Francisty môže odvolať v zmysle OP článok 7 odsek 1 

hokejbal.sk informoval predseda DK SHbÚ Dominik Vároš.